Łączne zagrożenie powodziowe

...analiza zagrożeń powodziowych wskutek łącznego wystąpienia zdarzeń w zasadzie dotyczy sytuacji katastrofalnego opadu w zlewni Wapienicy oraz niedrożności systemów odprowadzania wód powodziowych kanalizacją deszczową oraz drenem głębokim. Analiza ta powinna zwrócić uwagę na działania podnoszące niezawodność i skuteczność w odprowadzaniu wód powodziowych zarówno ze zbiornika jak i systemami kanalizacji.

 Niniejsza sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku niepoprawnej eksploatacji systemów oraz może się wiązać z błędami w postępowaniu odprowadzania odpływu powodziowego na zaporze Wapienica, tym bardziej że urządzenia przelewowe służące do odprowadzania nadmiaru wód nie spełniają wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr. 86 z dn. 20 kwietnia 2007r, poz. 579. Niezbędnym jest stworzenie ciągłego kontaktu z kierownictwem zapory Wapienica umożliwiającym w zasadzie online śledzenie wartości odpływów ze zbiornika. System powinien być niezależny od człowieka. Ponadto wartości wody brzegowej (nie powodującej powstania strat powodziowych) dotyczą przypadku niezabudowanej doliny na poziomie obecnej lokalizacji analizowanego obiektu. W związku z powyższym należy zainicjować akcję pełnych analiz hydrologiczno hydraulicznych zmierzających do określenia nowej instrukcji Gospodarowania Wodą na zbiorniku Wapienica oraz nowych parametrów wody brzegowej. Postępowanie takie wymusza również lokalizacja oczyszczalni ścieków w sąsiedztwie analizowanego obiektu. Zaleca się opracowanie lokalnego systemu monitoringu pracującego drogą radiową i zasilaniu wspomaganym bateriami słonecznymi.

System kanalizacji deszczowej nie wykazuje krytycznych spadków w przewodach grożących osiadaniem, a następnie kolmatacją zanieczyszczeń. Przepustowość dla opadu o sumie nie większej niż 3.64 [mm] w okresie 15 minut w zasadzie daje gwarancję poprawnej pracy systemu. 

co nowego?

Podstawową informacją dla analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych ...

model ujęcia infiltracyjnego z możliwością transformacji zanieczyszczeń wskutek awarii...

..przykładem rozprzestrzenia się skutków awarii jest prezentacja izochron - czyli izolinii jednakowych czasów pojawienia się np.: czoła fali powodziowej

Bezprecedensowym w Polsce zastosowaniem najnowocześniejszych technik obliczeniowych jest wykorzystanie oprogramowania Flow3D w analizie i ocenie pracy obiektów hydrotechnicznych...

Obliczenia są wykonane narzędziem oferującym jednolite podejście do symulacji numerycznej mechaniki gleby i skał, struktur podziemnych oraz wykopów,....