Rysunek. Sytuacja przygotowanie NMT do analiz przerwań wałów.

Rysunek. Dyskretyzacja obszaru zawala lewego.

Rysunek. Dyskretyzacja obszaru zawala prawego.

 

 

Czy w procesie inwestycyjnym budowanych autostrad warunki jakie nakłada prawodawstwo były spełnione?

...celem opracowania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy w przypadku przerwania (awarii) wałów przeciwpowodziowych w rejonie przebiegu autostrady A1 przez Wisłę, zwierciadło wody powodziowej rozlewającej się na obszarze zawala może spowodować zalanie realizowanej inwestycji?

Obowiązek sprawdzenia tego warunku nakłada między innymi Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 1999-03-02 (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430).

Brak informacji nt położenia krytycznych punktów, w których mogłaby nastąpić niekontrolowana filtracja, doprowadzająca do powstania wyłomu w korpusie wałów przeciwpowodziowych po lewej i po prawej stronie Wisły spowodowała konieczność przyjęcia apriori potencjalnych punktów przerwania ...

Wpływ awarii wału przeciwpowodziowego na autostradę

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 1999-03-02 (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430),

......Dział VI. Warunki techniczne dotyczące bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

§ 156. Przy projektowaniu drogi klasy A lub S, w strefie oddziaływania urządzeń piętrzących wodę, należy przewidzieć zabezpieczenie tej drogi przed skutkami awarii urządzeń piętrzącychzaliczonych do jednej z czterech klas ważności, określonych w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.86.579) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje:

...Dział I. Przepisy ogólne, Rozdział 2. Klasy budowli hydrotechnicznych

§ 24. 1. Dla każdej budowli piętrzącej określa się wielkość przepływu nienaruszalnego i dozwolonego poniżej budowli.

2. Dla budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia przekraczającej 2,0 m lub tworzącej pojemność większą niż 0,2 mln m3 wody określa się przebieg i zasięg fali wezbraniowej wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem tej budowli.

3. Dla dolin i obszarów, na których fala wezbraniowa wywołana zniszczeniem lub uszkodzeniem budowli piętrzącej może spowodować zagrożenie życia lub straty w środowisku, zabytkach oraz infrastrukturze technicznej, należy:

1) zainstalować systemy ostrzegawcze sygnalizujące niebezpieczeństwo wtargnięcia fali wezbraniowej;

2) wykonać zabezpieczenia chroniące ludność, przemysł i zabytki;

3) wskazać drogi ewakuacyjne oraz opracować plany działań w razie katastrofy.......

co nowego?

Podstawową informacją dla analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych ...

model ujęcia infiltracyjnego z możliwością transformacji zanieczyszczeń wskutek awarii...

..przykładem rozprzestrzenia się skutków awarii jest prezentacja izochron - czyli izolinii jednakowych czasów pojawienia się np.: czoła fali powodziowej

Bezprecedensowym w Polsce zastosowaniem najnowocześniejszych technik obliczeniowych jest wykorzystanie oprogramowania Flow3D w analizie i ocenie pracy obiektów hydrotechnicznych...

Obliczenia są wykonane narzędziem oferującym jednolite podejście do symulacji numerycznej mechaniki gleby i skał, struktur podziemnych oraz wykopów,....