Mapy zagrożenia powodziowego - wykorzystanie danych TBD

Wektorowa baza danych topograficznych

Informacja bazową analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych (TBD), zakupiona w GUGiK i opracowana w oparciu o : "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.)

Wektorowa baza danych topograficznych jest "ciągłą" w sensie zasięgu przestrzennego bazą danych - nie występuje podział arkuszowy danych. Podziały przestrzenne wynikają jedynie z rozwiązań organizacyjnych TBD (np. podział kompetencji tworzenia i zarządzania TBD na województwa). Wektorowa baza danych topograficznych zarządzana i organizowana jest przy użyciu technologii GIS, pozwalającej na efektywne wyszukiwanie i analizę danych oraz indywidualną, bądź łączną prezentację kartograficzną numerycznego modelu rzeźby terenu, ortofotomapy cyfrowej i danych wektorowych.

( Wytyczne techniczne TBD ver 1.0 uzupełniona. Część 1 - 4, GUGiK, Warszawa 2008)

co nowego?

Podstawową informacją dla analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych ...

model ujęcia infiltracyjnego z możliwością transformacji zanieczyszczeń wskutek awarii...

..przykładem rozprzestrzenia się skutków awarii jest prezentacja izochron - czyli izolinii jednakowych czasów pojawienia się np.: czoła fali powodziowej

Bezprecedensowym w Polsce zastosowaniem najnowocześniejszych technik obliczeniowych jest wykorzystanie oprogramowania Flow3D w analizie i ocenie pracy obiektów hydrotechnicznych...

Obliczenia są wykonane narzędziem oferującym jednolite podejście do symulacji numerycznej mechaniki gleby i skał, struktur podziemnych oraz wykopów,....