Rysunek. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wyniku awarii dla jednego z wariantów - obszar ujęcia infiltracyjnego

Analiza pracy ujęcia infiltracyjnego

Ze względu na podjęte działania w zakresie nowej (zastępczej, awaryjnej) lokalizacji ujęcia infiltracyjnego w niniejszym opracowaniu podjęto próbę oszacowania możliwości wydajności warstw wodonośnych alternatywnej lokalizacji ujęcia wód infiltracyjnych. Jako miarę przyjęto postać zmian leja depresji w wyniku eksploatacji nowego obszaru w stosunku do eksploatacji obecnego obszaru wodonośnego. Poniżej zaprezentowano wyniki szacunków zmian leja depresji. Wartości dodatnie oznaczają obniżenie zwierciadła wód gruntowych, wartości ujemne podpiętrzenie zwierciadła wód gruntowych.

Rysunek. Zmiana zasięgu leja depresji ujęcia infiltracyjnego wskutek analizowanego rowiązania

Analiza zagrożeń wód podziemnych

Opracowany model filtracji wykorzystany został do zaprezentowania kierunków migracji zanieczyszczeń w wyniku nagłego zdarzenia, przy pracujących studniach w horyzoncie czasu 24 godzin. Dodatkowo dla uwypuklenia wagi zjawiska pokazano kierunki migracji zanieczyszczeń dla przypadku z zastosowaniem przesłony szczelnej.