Analiza zagrożenia powodziowego

...W opracowaniu określono zasięg i położenie obszarów zalewowych dla wybranych wartości przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia: 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.5%, 1%, 2%, 5%.

 Po analizie można stwierdzić, iż ukształtowanie terenu w zasadzie uniemożliwia przelewanie się wód powodziowych od strony potoku Wapienica z wyjątkiem odcinka o długości około 110 [m] na wysokości budynków. ..

Rysunek. Ukształtowanie terenu analizowanego obszaru, układ odniesienia 1992

 

 

Rysunek. Profil podłużny wód powodziowych, wynik modelowania potok Wapienica

Rysunek. Odcinek o długości około 110 [m] newralgiczny dla zagrożenia powodziowego od potoku Wapienica, potwierdzenie wyniku przeprowadzonych analiz z sytuacją z maja 2010

News

Podstawową informacją dla analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych ...

model ujęcia infiltracyjnego z możliwością transformacji zanieczyszczeń wskutek awarii...

..przykładem rozprzestrzenia się skutków awarii jest prezentacja izochron - czyli izolinii jednakowych czasów pojawienia się np.: czoła fali powodziowej

Bezprecedensowym w Polsce zastosowaniem najnowocześniejszych technik obliczeniowych jest wykorzystanie oprogramowania Flow3D w analizie i ocenie pracy obiektów hydrotechnicznych...

Obliczenia są wykonane narzędziem oferującym jednolite podejście do symulacji numerycznej mechaniki gleby i skał, struktur podziemnych oraz wykopów,....