Rysunek. Uszczelnienie zlewni zasilających, system Storm Water Management Model (SWMM), zaznaczone w tle obszary zlewni zasilające kanalizację

Rysunek. Wartość odpływu ze zlewni zabudowanej analizowanego obszaru, system Storm Water Management Model (SWMM)

Rysunek. Model wód podziemnych, hydroizohipsy zwierciadła wód podziemnych, przypadek uwzględniający pracę drenażu mniejszego, MODFLOW

Analiza odprowadzenia wód deszczowych - efektywność kanalizacji

Do analizy zasilania kanalizacji przyjęto obszar 14[ha]. Kalibrację modelu wykonano dobierając taką wartość hietogramu opadu żeby odpowiadała normom stosowanym w obliczeniach i projektowaniu kanalizacji, czyli przyjęto opad dla parametrów zlewni taki żeby dał równoważny odpływ powierzchniowy opadowi nawalnemu występującemu raz na 5 lat (20%) dla niezabudowanej zlewni. Niezabudowana zlewnia (14 ha) dawała odpływ powierzchniowy na poziomie 0.47 [m3/s]. Zabudowa oraz częściowe jej uszczelnienie spowodowało podniesienie wartości kulminacji do 2.2 [m3/s] oraz skrócenie czasu koncentracji. Wybudowanie kanalizacji (zakładając, że cały spływ powierzchniowy jest przechwytywany przez system kanalizacji) stworzyło system retencji, który przechwytuje i odprowadza z opóźnieniem wody opadowe. Analiza wskazuje, że system obniża wartość kulminacji do około 0.4 [m3/s] oraz wydłuża czas koncentracji. Graniczna wydolność systemu kanalizacyjnego została określona na poziomie sumy opadu 3.64 [mm] w ciągu 15 [minut].

News

Podstawową informacją dla analizy ryzyka powinna być Baza Danych Topograficznych ...

model ujęcia infiltracyjnego z możliwością transformacji zanieczyszczeń wskutek awarii...

..przykładem rozprzestrzenia się skutków awarii jest prezentacja izochron - czyli izolinii jednakowych czasów pojawienia się np.: czoła fali powodziowej

Bezprecedensowym w Polsce zastosowaniem najnowocześniejszych technik obliczeniowych jest wykorzystanie oprogramowania Flow3D w analizie i ocenie pracy obiektów hydrotechnicznych...

Obliczenia są wykonane narzędziem oferującym jednolite podejście do symulacji numerycznej mechaniki gleby i skał, struktur podziemnych oraz wykopów,....