Rys. Przykład 1 utraty stateczności w wale przeciwpowodziowym - analizy rozwiązań konstrukcyjnych obwałowań

 

Rys. Przykład 2 utraty stateczności w wale przeciwpowodziowym -  analizy rozwiązań konstrukcyjnych obwałowań

Stateczność obiektów hydrotechnicznych

...Dla obliczeń przyjęto stan ustalony oddziaływania wody w międzywalu, przy założeniu zwierciadła wody na poziomie ekstremalnego obciążenia dla Qk (woda kontrolna). Takie założenie stanowi określenie ekstremalnych warunków pracy obwałowania zarówno w zakresie ciśnień jak również ich gradientów. Dla zapór ziemnych i obwałowań warunki eksploatacji rozumiane jako maksymalne poziomy wód, Dz.U.2007.86.579, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie)(Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.). Przy obliczeniach stateczności skarpy odwodnej zabezpieczonej bentomatą kąty tarcia wykorzystano z przesłanych w załączniku materiałów oraz przy założeniu że opadanie zwierciadła wody w międzywalu nastąpi w ciągu 14 dni od rzędnej Q1% do rzędnej stopy skarpy odwodnej...